1.คำถาม :  มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่เมื่อใด ?
คำตอบ ให้ศึกษาข้อมูลจากปฏิทินการรับสมัคร /กำหนดการ ของการรับนักศึกษาแต่ละระบบที่เว็บไซต์
1.1 ระบบโควตา  ประมาณต้นเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ของทุกปี เว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th
1.2 ระบบสอบตรง  ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม ปีปัจจุบัน และมกราคม-กุมภาพันธ์ปีถัดไปเว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th
1.3 ระบบกลาง Admissions ให้ศึกษาปฏิทินสอบของ Admissions ที่เว็บไซต์ www.cuas.or.thศึกษาข้อมูลกำหนดการ/สถานที่สอบสัมภาษณ์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th

2.คำถาม : ต้องการสมัครสอบเข้ามากกว่า 1 คณะ ได้หรือไม่ ?
คำตอบ ได้แต่ต้องศึกษาตารางสอบคัดเลือกของแต่ละคณะ/วิทยาลัย ว่าวันสอบและเวลาสอบต้องไม่ตรงกัน โดยผู้สมัครต้องทำการสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 2 ครั้ง เพื่อรับบัตรประจำตัวสอบทั้ง 2 คณะ/วิทยาลัย

3.คำถาม : สมัครผ่านเว็บไซต์เลือกสาขาวิชาและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  ต้องการเปลี่ยนคณะ หรือสาขาวิชาได้หรือไม่ ?
คำตอบ :  เปลี่ยนไม่ได้เนื่องจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว  แต่ผู้สมัครสามารถสร้างใบสมัครใหม่และชำระเงินใหม่ได้ โดยผู้สมัครจะได้รหัสประจำตัวสอบ 2 รหัส ให้ผู้สมัครใช้รหัสประจำตัวสอบเข้าสอบในคณะ/สาขาวิชาต้องการ

4.คำถาม: สมัครและเลือกสาขาไปแล้วต้องการเปลี่ยนวุฒิการศึกษาที่สมัครจากวุฒิ ปวส. เป็น ปวช. แต่ระบบล๊อคเป็นตัวสีเทาจะเปลี่ยนได้อย่างไร
คำตอบ : 
ให้ผู้สมัครติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3084  เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ดูแลระบบรับสมัครและให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เขียนวุฒิที่ต้องการจะเปลี่ยนส่งไปที่ apply@rmutt.ac.th  หลังจากเจ้าหน้าที่แก้ไขแล้วจะส่งเมลล์ยืนยันแจ้งผู้สมัครเพื่อให้ผู้สมัครสร้างใบสมัครได้ใหม่

5.คำถาม: นักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกแล้วต้องปฏิบัติอย่างไร ?
คำตอบ : 
ให้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและแนบท้ายประกาศ ให้เข้าใจก่อนดำเนินการตามขั้นตอนในประกาศฯ หากผู้สอบผ่านการคัดเลือกไม่ดำเนินการใด ๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษานั้น

6.คำถาม: บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาไม่ได้ /พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ได้ จะทำอย่างไร

คำตอบ:
         6.1  กรณีที่ 1  
                บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา : ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนตัวให้ถูกต้องครบถ้วนลงเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา 13 หลัก เป็นรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา  ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึก หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ปฏิบัติตาม หรือบันทึกข้อมูลเป็นเท็จ/ไม่ครบถ้วนจะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียังไม่สมบูรณ์ การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ให้บันทึกเฉพาะตัวเลขให้ครบ 10 ตัวโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0819057955 ห้ามใส่เครื่องหมาย – ระหว่างตัวเลข ส่วนการบันทึกวัน /เดือน /ปีเกิด ให้บันทึกโดยใช้เครื่องหมาย /คั่นระหว่างตัวเลขวัน /เดือน /ปีเกิด เช่น 15/09/2519      

        6.2  กรณีที่ 2
                พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ได้ : ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2549 3613-5 เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาเพิ่มเติม หรือแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อสามารถพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้

7.คำถาม: นักศึกษาต้องแต่งกายอย่างไร ? ในวันมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
นักศึกษาชาย 
ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์สถานศึกษาเดิมสวมกางเกงขายาวสีดำ หรือสีกรมท่า หรือชุดนักเรียน / นักศึกษาสถานศึกษาเดิม
นักศึกษาหญิง  ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์สถานศึกษาเดิมสวมกระโปรงสีดำ หรือสีกรมท่าหรือชุดนักเรียน / นักศึกษาสถานศึกษาเดิม

8.คำถาม: กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน  เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเวลาจะทำอย่างไร?
คำตอบ : ให้นักศึกษาส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ ชั้น 2  อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตั้งแต่เวลา 08:30 –16:30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยนักศึกษาสามารถส่งเอกสารฯ ได้ถึงวันเปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ในปีการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา

9.คำถาม: ภาคปกติกับภาคพิเศษ เรียนวันใดบ้าง?
คำตอบ: 
9.1  ภาคปกติ   จัดการเรียนการสอนในวัน เวลาราชการ  (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
9.2 ภาคพิเศษ  (ข้อมูลตามระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2560) การจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะโดยประมาณ  ดังนี้
คณะศิลปศาสตร์                           วันจันทร์-วันศุกร์         เวลา 13.00 – 20.00  น. (ม.6/ปวช.)
                                                      วันเสาร์-วันอาทิตย์      เวลา 08.00 – 17.00  น. (ม.6/ปวช.)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม          วันจันทร์-วันศุกร์         เวลา 17.00 –  21.00  น. (ม.6/ปวช./ปวส.)
                                                       วันเสาร์-วันอาทิตย์      เวลา 08.00 – 21.00  น. (ม.6/ปวช./ปวส.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์                     วันจันทร์-วันศุกร์         เวลา 17.00 –  21.00  น. (ปวส.)
                                                        วันเสาร์-วันอาทิตย์      เวลา 08.00 – 21.00  น. (ปวส.)
คณะบริหารธุรกิจ                             วันจันทร์-วันศุกร์         เวลา 13.00 –  19.00  น. (ม.6/ปวช.)
                                                         วันเสาร์-วันอาทิตย์      ไม่มีการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน       วันจันทร์-วันศุกร์         เวลา 17.00 –  21.00  น. (ม.6/ปวช.)
                                                         วันเสาร์-วันอาทิตย์      เวลา 08.00 – 21.00  น. (ม.6/ปวช.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันจันทร์-วันศุกร์         เวลา 14.00 – 21.00   น. (ม.6/ปวช.)
                                                          วันเสาร์-วันอาทิตย์      ไม่มีการเรียนการสอน

10คำถาม: การเรียนปรับพื้นฐานมีความจำเป็นที่ต้องเรียนหรือไม่?  และลงทะเบียนเรียนได้เมื่อใด ?
คำตอบ: มีความจำเป็นที่จะต้องเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีคะแนนสอบน้อยกว่าเกณฑ์ในรายวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
                10.1  นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ในระบบสอบตรง  ที่มีคะแนนสอบน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ของแต่ละปีการศึกษา
                10.2   นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ในระบบโควตา  ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาต่าง ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน ดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 0 2549  4157
วิชาภาษาอังกฤษ   คณะศิลปศาสตร์   โทร. 0 2549  4933
วิชาฝึกพื้นฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพ   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   โทร. 0 2549  4724
วิชา Engineering Mechanics คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร. 0 2549 3381
วิชา Engineering Drawing   คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร. 0 2549 3381
วิชาองค์ประกอบศิลป์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โทร. 0 2549 4777
วิชาวาดเส้นในงานสถาปัตยกรรมภายใน   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โทร. 0 2549 4777
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานได้ในวันส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ดูรายละเอียดในปฏิทินรับสมัครฯ หรือระเบียบการสอบคัดเลือกฯ ) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี