อัลบั้มภาพ
อัลบั้มภาพกิจกรรม

โครงการอบรม RMUTT’Smart Teacher Model
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (Admissions)
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

คณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เข้าศึกษาดูงาน การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และ การเรียงปริญญาบัตร

คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ จ.ชลบุรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานทะเบียนนักศึกษาณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยาวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560