ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ  และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา  ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้

รุ่น วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ การแต่งกาย
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 24
พฤษภาคม 2560
07.00–16.00 น. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25
พฤษภาคม 2560
07.00–16.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 26
พฤษภาคม 2560
07.00–16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 27
พฤษภาคม 2560
07.00–16.00 น. คณะบริหารธุรกิจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา หากนักศึกษา  มีเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้ได้ จะต้องทำหนังสือแจ้งเหตุผล หรือมีใบรับรองแพทย์ประกอบยื่นต่อกองพัฒนานักศึกษา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่การปฐมนิเทศเสร็จสิ้นลง และจะต้องขอเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง

การลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนปฐมนิเทศ ระหว่างเวลา 07.00 – 08.00 น. ตามวันและคณะที่กำหนดข้างต้น ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ประกาศ  ณ  วันที่  27  กุมภาพันธ์  2560

20160408-01
(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ   ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปฐมนิเทศ 2560 (575.9 KiB, 1409 downloads)