แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB5558
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB5282
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB1092
04-แบบขอเอกสารการศึกษา92.4 KiB5909
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB5531
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB2809
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา98.6 KiB3020
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB1659
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB1805
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB1987
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB2163
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB3023
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB1585
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB2612
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต98.2 KiB2722
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB939
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB1635
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB349