แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB8560
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB10540
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB1718
04-แบบขอเอกสารการศึกษา104.3 KiB12561
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB10309
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB4025
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา113.7 KiB4676
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB2416
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB2467
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB3104
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB3338
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB4480
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB2398
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB4805
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต112.3 KiB4396
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1310
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB2205
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB1430