แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB5833
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB5780
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB1183
04-แบบขอเอกสารการศึกษา92.4 KiB6750
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB5850
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB2905
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา98.6 KiB3249
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB1744
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB1902
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB2153
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB2302
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB3168
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB1687
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB2737
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต98.2 KiB2873
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1001
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB1725
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB450