รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  เนื่องจากถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เกิน 1 ปี

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557