ป้ายโควตา ป้ายสอบตรง
ช่องทางการรับสมัคร เริ่มวันที่  สิ้นสุดวันที่ เว็บไซต์ กำหนดการ
โครงการพิเศษ
โควตานักกีฬา
ทุนนวัตกร 4 ก.พ. 62 23 มี.ค. 62 www.tcas.rmutt.ac.th
ทุนผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย
กลุ่ม ม.6
TCAS1 1 ธ.ค. 61 15 ธ.ค.61 www.tcas.rmutt.ac.th
ขั้นตอนการสมัคร
TCAS2 4 ก.พ. 62 23 มี.ค. 62 www.tcas.rmutt.ac.th
TCAS3 17 เม.ย. 62 29 เม.ย. 62 MyTCAS.com
TCAS4 9 พ.ค. 62 19 พ.ค. 62 MyTCAS.com
TCAS5 30 พ.ค. 62 9 มิ.ย. 62 www.tcas.rmutt.ac.th
กลุ่ม ปวช./ปวส.
โควตา 1 ส.ค. 61 20 ก.ย. 61 www.quota.rmutt.ac.th
โควตา เพิ่มเติม 12 ต.ค. 61 4 พ.ย. 61 www.quota.rmutt.ac.th
สอบตรง 1 ธ.ค. 61 28 ก.พ. 62 www.admission.rmutt.ac.th
รับตรง เพิ่มเติม 1 พ.ค. 62 19 พ.ค. 62 www.admission.rmutt.ac.th