กำหนดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 กลุ่ม ม.6 

 กลุ่ม ปวช./ปวส. 

สอบตรง ปิดรับสมัคร / อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือก

รับสมัคร 1 ธ.ค.61 - 28 ก.พ.62
ปฏิทินการรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ตรวจสอบรหัสประจำตัวสอบ/ สถานที่สอบ 

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ
  คณะบริหารธุรกิจ
    เดิม BA2401 เป็น BA4304
    เดิม BA2402 เป็น BA4305
    เดิม BA2405 เป็น BA4306
    เดิม BA3301 เป็น BA4307
    เดิม BA3302 เป็น BA4208
    เดิม BA3303 เป็น BA4209
    เดิม BA4210 เป็น BA4308
    เดิม BA3403 เป็น BA4309
    เดิม BA3404 เป็น BA4310
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    เดิม คอบ.1406 เป็น คอบ.1416

แผนที่ภายใน มทร.ธัญบุรี
https://admission.rmutt.ac.th (ปิดรับสมัคร)

รับตรง เพิ่มเติม

รับสมัคร 1 - 19 พ.ค.62
ยังไม่เปิดรับสมัคร

 โครงการพิเศษ 

การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) เปิดรับสมัคร

โควตานักกีฬา

การรับนักศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank) ปิดรับสมัคร

/ อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือก