แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB8149
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB9445
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB1563
04-แบบขอเอกสารการศึกษา94.5 KiB11340
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB8582
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB3888
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา113.7 KiB4498
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB2329
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB2376
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB2959
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB3089
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB4147
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB2260
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB3705
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต98.2 KiB4090
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1250
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB2110
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB1037

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB1223
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)64.5 KiB1286
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB1404