แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB5178
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB4698
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB1009
04-แบบขอเอกสารการศึกษา92.4 KiB5381
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB5293
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB2625
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา98.6 KiB2804
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB1586
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB1708
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB1907
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB2026
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB2856
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB1490
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB2364
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต98.2 KiB2496
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB878
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB1524
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB239

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB865
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)64.5 KiB896
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB785