แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB4429
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB4161
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB850
04-แบบขอเอกสารการศึกษา92.4 KiB4831
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB4039
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB2180
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา98.6 KiB2397
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB1263
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB1504
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB1450
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB1811
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB2587
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB1350
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB2056
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต98.2 KiB2169
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB757
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB1399

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB791
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)64.5 KiB836
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB697