แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB6114
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB5987
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB1246
04-แบบขอเอกสารการศึกษา92.4 KiB7520
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB6092
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB3008
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา98.6 KiB3479
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB1838
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB1999
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB2275
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB2395
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB3387
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB1782
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB2926
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต98.2 KiB3119
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1057
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB1813
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB567

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB1006
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)64.5 KiB1049
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB1026