แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB7395
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB8534
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB1423
04-แบบขอเอกสารการศึกษา92.4 KiB10015
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา133.9 KiB7271
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB3483
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา98.6 KiB4172
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB2090
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา38.6 KiB2188
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB2537
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB2787
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB3783
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา80.2 KiB2108
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB3236
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต98.2 KiB3468
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB1177
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB2007
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript42.5 KiB807

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB1134
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)64.5 KiB1216
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB1296