บุคลากร

ผู้บริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้บริหาร

บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สอ

 

รับเข้า

 

ทะเบียน

 

 

ประมวล

 

 

มาตราฐาน

 

ข้อมูลบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน
ข้าราชการบำนาญ 1  คน
ข้าราชการสายวิชาการ 2  คน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 16  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 15  คน
พนักงานราชการ 1  คน
ลูกจ้างประจำ 1  คน
ลูกจ้างชั่วคราว 11  คน
รวม 47  คน

∗∗∗ จำนวนบุคลากรทั้งหมดนับรวมบุคลากรช่วยราชการ ลาศึกษา  และศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ยกเว้น  ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร