บุคลากร

บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้บริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล

ฝ่ายหลักสูตร

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On Center)

———————————————————————————————————————————

ข้อมูลบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน
ข้าราชการบำนาญ 1  คน
ข้าราชการสายวิชาการ 2  คน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 16  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 15  คน
พนักงานราชการ 1  คน
ลูกจ้างประจำ 1  คน
ลูกจ้างชั่วคราว 11  คน
รวม 47  คน

∗∗∗ จำนวนบุคลากรทั้งหมดนับรวมบุคลากรช่วยราชการ ลาศึกษา  และศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ยกเว้น  ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร